Jaarrapport 2020

Dit rapport werd opgemaakt door de burgerbeweging ‘Nieuw Kuurne’. Hierbij werpt de oppositiepartij in de gemeenteraad,  een blik op het beleid gedurende 2020 van de meerderheidspartijen CD&V, Vooruit, Groen en N-VA

Volgens de berekeningen van burgerbeweging Nieuw Kuurne zijn de meerderheidspartijen enorm overmoedig naar investeringen toe.  De schuld bouwt zich gestaag op. Geld lijkt helemaal geen probleem binnen onze gemeente. Men lijkt te vergeten dat de opgebouwde schulden (in 2023  bijna €29 miljoen) ooit moeten terugbetaald worden. Tijdens de volgende legislaturen zullen de aan zet zijnde meerderheden gebukt gaan onder deze schuldenlast waardoor er geen mogelijkheden meer zullen overblijven om aan regulier beleid te doen.

Ondanks alle beloftes tot ontharding en vergroening blijkt de meerderheid er niet in te slagen om deze waar te maken. Bijna op elke gemeenteraad moest er gestemd worden over een nieuwe verkaveling. Deze werden allemaal goedgekeurd zonder kritische bedenkingen. De gemeente scoort het slechtst in Vlaanderen inzake verharding  (37 %) en men gaat gewoon verder. De partij ‘Groen’ hebben we tijdens deze stemming in de gemeenteraad nooit horen tegenspreken, waaruit we moeten concluderen dat zij met dit beleid akkoord gaan. We durven ons dan ook af vragen wat de meerwaarde is van deze partij in de bestuursmeerderheid van onze gemeente.

Op gebied van veiligheid voor de zwakke weggebruiker treffen we nog tal van gevaarlijke plaatsen aan zoals de Kattestraat van ’t Kruiske tot Boomgaardstraat, de volledige Bavikhoofsestraat en vooraan in de Koning Boudewijnstraat. Er zijn ook nieuwe gevaarlijke punten in de planning geslopen:  4 straten die zullen uitmonden op de Rijksweg tussen Koning Boudewijnstraat en Brugsesteenweg, waar nu reeds al een groot gevaar is voor de fietser en geen voorziening voor de voetganger: één fietspad langs één zijde van de weg… De Rijksweg over de volledige lengte blijft een zeer gevaarlijke weg voor de zwakke weggebruiker! Op het kruispunt Rijksweg/Hulstsestraat ontbreekt een zebrapad voor een veilige oversteek van voetgangers! Na een aantal goede ingrepen zoals de zone 30 en de fietsstraat in het centrum, is er nog veel werk op de plank.

Als Nieuw Kuurne zijn we zeer begaan met de vrijheid van geloofsovertuiging en de gelegenheid voor mensen tot samen hun liturgie te beleven en hun kerkdienst te vieren. Jammer genoeg, stellen we vast dat de kerken als gebouwen tot op vandaag in hun gebruik onderbenut zijn en op jaarbasis zeer veel geld kosten aan ieder van ons. Het openstellen van deze gebouwen voor andere activiteiten zou althans de kritiek rond de kosten ervan kunnen temperen.  Er is bij de meerderheid sinds lang sprake van een kerkenplan, maar we zien hierrond tot op vandaag weinig of niks bewegen. Het blijft bij vage denkpistes. Nochtans zouden de kerkgebouwen multifunctioneel kunnen ingeschakeld worden in de activiteiten van de gemeente met respect voor de geloofsovertuiging. Vooral inzake kunst, cultuur en belevingsevenementen zouden deze ruimten een meerwaarde kunnen zijn. Vraag is wanneer daarrond werk zal gemaakt worden?

Voor de opmaak van een alternatief covid-proof kermisprogramma 2020, werd door de gemeente een privé onderneming aangesproken om dit uit te werken! Dit bracht een uitgave mee voor de gemeente van €70.0001!  Naar het aanvoelen van Nieuw Kuurne is deze uitgave niet in verhouding met de opdracht en kon dit geld in corona-tijden beter besteed worden aan andere ondersteuningsmaatregelen voor getroffen bevolkingsgroepen en verenigingen. Toch een positief element: Er werd als gevolg van covid-19 een tennisplein gratis ter beschikking gesteld voor de inwoners van Kuurne en daar werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Om de meest schadelijke gevolgen van de covid-19 pandemie voor de zwaksten uit onze samenleving te lenigen werd in samenwerking met het Sociaal Huis een goed vangnet opgezet. Tal van goede maatregelen zowel voor personen/gezinnen en kinderen werden uitgewerkt. Hier hoort dan ook een dikke proficiat bij!

1. Het scholenbeleid inzake corona: de aanpak van de problemen voor de leerlingen in tijden van pandemie dragen onze waardering weg. Zowel de financiële ondersteuning bij kwetsbare jongeren als de maatregelen aangereikt door de commissie ‘opvang  en onderwijs’ inzake opleiding digitale geletterdheid van ouders met hulp van de brugfiguur en Mentor samen met de creatools die de STEMgerichte activiteit uitwerken getuigen van een gedegen aanpak. Score: 8/10

2. Anders is het gesteld met de visie op lange termijn van onze onderwijsplanning. Twee basisscholen van het gemeentelijk onderwijs liggen op apegapen, zowel wat betreft aanbod van leerlingen als van infrastructuur. Deze twee entiteiten worden nu geliquideerd en vervangen door een nieuwe prestigieuze school op site hippodroom (waardoor er weer open ruimte wordt ingenomen zonder enige compensatie, aangezien de vrij gekomen ruimte, na de afbraak van de oude scholen, opnieuw zal bebouwd worden, zegge verhard!). Een initiatief dat handenvol geld kost. Terzelfdertijd plant het vrij katholiek basisonderwijs tevens een nieuwbouw in het centrum om haar capaciteit te vergroten. Ook daar wordt schaarse ruimte ingenomen. Zou het niet getuigen van gezond verstand indien de drie inrichtende machten (gemeente, gemeenschapsonderwijs en vrij onderwijs) in de toekomst de handen in elkaar slaan om samen te plannen naar investering en bezetting van de klassen toe. Op die manier kan veel belastinggeld bespaard worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit?

Hierin schiet de bestuursmeerderheid schromelijk tekort! Score: 2/10

In 2020 werd een inhaalbeweging gedaan naar de verbetering van de kwaliteit van het lokaal wegennet. In tal van straten werd een nieuwe toplaag en belijning aangebracht! Hopelijk zijn dat geen lapmiddelen geweest (korte termijn denken), want er is geen aanpak geweest van het ondergronds en verouderde rioolnetwerk, geen verbetering van de betreffende voetpaden en geen aanpassing van de openbare nutsvoorzieningen. De verdere omzetting van de openbare verlichting naar duurzame en spaarzame ledverlichting is wel een goede zaak en zal op termijn kostenbesparend werken!

Algemeen oordeel van onze burgerbeweging Nieuw Kuurne over 2020: 

Resultaat 51 op 100 – geslaagd – zij het met de hakken over de sloot !  

Moet veel beter kunnen in 2021 en de toekomst !