Jaarrapport 2022: 20/100

Dit rapport werd opgemaakt door de burgerbeweging ‘Nieuw Kuurne’. Hierbij werpen wij, als oppositiepartij in de gemeenteraad,  een blik op het gevoerde beleid gedurende 2022 door de meerderheidspartijen CD&V, VOORUIT, GROEN en N-VA. Daarbij werd rekening gehouden met de effectieve beslissingen en de bijgestuurde beleidsplannen van deze bestuursmeerderheid.

In ons vorig jaarrapport van 2021 maakten wij reeds de opmerking dat onze gemeente één van de meest verharde gemeenten van Vlaanderen was met 37 % van de grondoppervlakte.

Vandaag moeten we vaststellen dat de verhardingswoede van de gemeente Kuurne door het goedkeuren van tal van nieuwe verkavelingen en het meewerken aan andere wegen- en gebouwenstructuren,  de verhardingsgraad verder snel oploopt! Het laatste gekende cijfer bedraagt nu al 42,8 %, hetzij een stijging van rond de 16 % op één jaar tijd! Ongelofelijk over de snelheid  waarmee de gemeente Kuurne verhardt!

Ondertussen zijn de centrumwerken volop aan de gang. Men begon overal tegelijk de straten en pleinen open te leggen. Jammer genoeg gebeurde dit niet gefaseerd. Dit resulteerde in een regelrechte chaos binnen onze gemeente. De inwoners wisten bij momenten zelf niet meer hoe ze ergens konden geraken. Meer zelfs: ze wisten niet of ze nog wel op hun bestemming in Kuurne zouden geraken. Het doorgaand verkeer mijdt ons centrum en doet inkopen in naburige gemeenten. De handelaars in het centrum kreunen onder deze onbezonnen werken. Ze worden ook volledig vergeten in het verhaal van de centrumvernieuwing. Veel handelaars sloten, al dan niet definitief, hun deuren.
Hier heeft de meerderheid een grote fout begaan en daarom kunnen we enkel met héél veel goede wil een 2/10 score geven.

Jaar na jaar van deze legislatuur stellen we vast dat het kerkenplan een dode letter blijft. Terwijl andere gemeenten reeds lang een deel van hun kerken, vooral omdat het aantal mensen die deelnemen aan de erediensten sterk afneemt,  een andere bestemming hebben gegeven aan de onderbenutte kerken maar nog steeds een serieuze hap uit het budget opeisen. In Kuurne zou idealiter de Sint Pieterskerk hiervoor in aanmerking komen. Een paar suggesties zijn reeds door de feiten achterhaald: door via publiek-private samenwerking Pienter te vervangen in samenwerking met de VLS Sint Pieter, bibliotheek…

Vandaag zou nog heel wat kunnen in de artistieke sector bijvoorbeeld. Het deel achter het altaar kan dan nog steeds gebruikt voor een beperkte eredienst. Maar bij het huidige gemeentebestuur ontbreekt duidelijk de wil en, wellicht ook, de inspiratie om dit daadwerkelijk aan te pakken.

Op patrimonium vlak – gebouwen en Stokerijmolen – stellen wij vast dat daar aan weinig of geen aandacht besteedt wordt. Al de aandacht en middelen gaan vandaag naar de realisatie van een, naar onze overtuiging, overbodige gemeenteschool en sporthal aan de hippodroom. Ook het plan rond het bovengemeentelijk project ‘bikepark’ dat op vandaag reeds een kostenplaatje heeft,  wegens voorstudies e.a.,  van om en bij de € 70.000 euro zonder dat één steen is verlegd is een voorbeeld van slecht bestuur. De gemaakte kosten bieden daarenboven géén enkele garantie dat dit ‘bikepark’ er ooit komt !

Er is een degelijk sportaanbod binnen onze gemeente. We hebben een mooi sportpark en zelfs een zwembad. Als burgerbeweging vinden we dat de sport- en cultuurverenigingen binnen onze gemeente te weinig financiele ondersteuning krijgen. We zouden liever zien dat deze steun op korte termijn significant omhoog gaat zodat het mogelijk blijft een sport of cultuurvereniging te runnen binnen onze gemeente. Men beloofde ons rekening te houden met deze bezorgdheid.

Daarom geven we ‘op hoop van zegen’ voor dit jaar 5/10

Waar in het verleden het Sociaal Huis het paradepaardje van het Kuurnse bestuur was, moeten we met lede ogen toezien hoe het sociale beleid in de gemeente in een neerwaartse spiraal zit. Bij de burgers zijn meer en meer klachten te horen over de werking van de sociale dienst. ‘Housing first’ is een devies dat we best blijven koesteren. Het optrekken van een mastodontbouw met 34 wooneenheden (sociale verhuurappartementen) in de Generaal Eisenhowerstraat, in het centrum van Kuurne, lijkt ons evenwel een bar slecht idee vooral door de te verwachten verkeersoverlast. . Bovendien zijn we van mening dat er in het centrum best een sociale mix aanwezig is. Tenslotte is ook de nieuwe verkeerssituatie (bijvoorbeeld de Tramstatie) absoluut niet vriendelijk voor de ouderen en mensen met een beperking.

Dit wordt een 4/10

Eenzelfde opmerking als in 2021; er is tot op heden geen enkele intentie om tot een grondig overleg en kostenbesparend actieplan te komen tussen de lokale onderwijsnetten. De gemeentelijke overheid, als coördinerend overlegorgaan tussen de lokale basisnetten, misbruikt haar macht en dominantie om de andere lokale netten de loef af te steken. Het gevolg ervan is dat u en ik financieel de rekening zal betalen voor deze grootheidswaanzin en machtswellust.

De kosten (gemeentelijk aandeel) van deze nieuwe school met sporthal en omgevingswerken, meubilair e.a. aan de hippodroom wordt, na de coronaperikelen,  geraamd op € 10 miljoen op rekening van de inwoners van Kuurne.  Zelfs al zou een nieuwe school noodzakelijk zijn geweest, dan nog kon er gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuur, zoals de Sint Pieterskerk e.a. en zou de rekening voor de Kuurnse belastingbetaler een stuk aanvaardbaarder geweest zijn. Daardoor zou ook nieuwe en bijkomende verharding en inbeslagname van de schaarse openruimte onnodig geweest zijn !

Het spreekwoord zegt : “Wat baten kaars en bril als de uil niet zienen wil “, dit is hier zeker  van toepassing!!!!!!

Wij kijken met belangstelling uit naar de bezettingsgraad van leerlingen in de klassen van het gemeentelijk onderwijs die een dergelijk fenomenale uitgave zou kunnen rechtvaardigen.

 

Onze voet- en fietspaden liggen er dikwijls belabberd bij. Hier en daar worden een paar Euro‘s gespendeerd om dringende problemen aan te pakken maar meer dan dat gebeurt er momenteel niet. Alle middelen werden verspild aan de megalomane prestigeprojecten waardoor het gemeentebestuur momenteel geen centen heeft om aan de veiligheid van onze inwoners te denken. Wij zijn er zeker van, dat wanneer men in de nabije toekomst hier geen actie onderneemt, veel ongevallen zullen gebeuren. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de inwoners op een veilige manier de weg op kunnen.

Score: 3/10

In totaal komt het jaarrapport voor deze bestuursploeg voor 2022 uit op een schamele 20/100 en zou men een jaartje moeten dubbelen. Gelukkig is dit niet mogelijk. Anders zaten we nog een jaar langer hiermee opgescheept.