Opmerkingen Fractie Nieuw Kuurne over 2e aanpassing meerjarenplan 2020-2025

De fractie Nieuw Kuurne in de gemeenteraad van 16 december 2021 heeft volgende bedenkingen/opmerkingen gemaakt op de voorgesteld aanpassing van het meerjarenplan

Letterlijke tekst in het MJ-plan “We hebben slechts beperkt rekening gehouden met de ingebruikname  van de vele nieuwe kavels omdat anderzijds het effect van de vergrijzing speelt”.

Wij begrijpen dit niet ! Wat heeft het ene te maken met het andere? Dat vraagt toch wat uitleg : wordt hier dan bedoeld dat bewust hogere ontvangsten niet worden opgenomen in de ontvangstenraming tot 2025 ? Is dit dan een bewuste misleiding van de raad en de inwoners om de te hoge gemeentebelastingen te maskeren ?

 

Wij dachten dat het een plicht van goed bestuur is van de gemeente om alle gemeenteontvangsten  en -uitgaven correct te ramen  en op te nemen in het meerjarenplan !

Gevolgen van de overeenkomst met Leiedal van 16/2/2017 mbt de realisatie van het Vlaspark – overeenkomst die loopt tot 2029  en dan er een afrekening zal gemaakt worden met Leiedal.

Opgenomen in de tekst “ Gezien de vele onzekere parameters behelst de langdurige overeenkomst POTENTIEEL HOGE RISICO’S VOOR DE GEMEENTE KUURNE !

De financiële afwikkeling zal dus niet binnen het huidige MJ-plan 2025, gebeuren  waardoor er een grote put kan ontstaan en  dat de volgende legislatuur met een financiële kater/debacle zal zitten.

Ook hier speelt/gokt de meerderheid met de gemeentefinanciën. Leiedal heeft hier een blanco-cheque gekregen zonder risico’s voor haar. De gemeente draagt alle risico’s en het eventuele financiële debacle wordt volledig afgewend op de gemeente Kuurne.

 

Als burgerbeweging vinden wij dat onverantwoord dat er voor een niet essentieel luxeproject “Vlaspark”, waar er geen duidelijke financiële houvast is,  de inwoners uiteindelijk de rekening zullen betalen van dit onnodig luxe-project tegen 2029!

Subsidiebelofte in het kader van scholenbouw – ook hier neemt de gemeente de pré-financiering bouw van de nieuwe school aan de renbaan ten laste. Wanneer (termijn) zal de gemeente, na het doorlopen van de wachttijd (hoeveel maanden/jaren?) kunnen beroep doen op deze investeringssubsidie van de Vlaamse Overheid ? Hoeveel zal uiteindelijk deze pré-financieringskost bedragen ?

Volgens de tekst wil de gemeente een aandeel in  het Bikepark ten laste nemen beperkt tot €2.500.000. Wat een ongelooflijke grootheidswaanzin van de meerderheid voor een luxeproject in deze zeer onzekere tijden. Dit project komt ook helemaal niet ten goede aan de inwoners van Kuurne, maar aan Vlaanderen, en toch moeten u en ik wel  instaan voor €2.500.000.

 

Daarnaast is de investeringskost geraamd in het MJ-2025, maar over de exploitatiekost is geen letter, laat staan euro te vinden. Ook hier een zeer onduidelijk beeld naar kosten en opbrengsten van dit project.

Opnieuw een sterke aangroei van de schuldopbouw, €20.295.000 opname  NIEUWE LENINGEN, en €4.000.000 euro NIEUWE LEASINGSCHULDEN. De nieuwe leningen gaan over €13.000.000 voor tal van investeringen en €7.295.000 voor tijdelijke préfinanciering van projecten !

In tegenstelling tot wat de tekst laat vermoeden, heeft een tijdelijke préfinanciering ook een kost. Deze préfinancieringskost is niet begroot en totaal onzichtbaar in het MJ-plan.

Op de tabel op pagina 48 is duidelijk te zien waar de ongebreidelde gulzigheid  van de meerderheid naar nieuwe projecten,  ons op het einde van 2025 financieel naar toe zullen brengen :

 

Schulden lange termijn :  2021 – € 15.122.000.  Naar 2025 – € 23.000.000 ;

Totale financiële schulden : 2021 – € 16.752.000.  Naar 2025 – € 23.000.000.

De tekst “ In het AMJP2 2020-2025 werd ook het resultaat van de jaarrekening 2020 ingebracht. Hierdoor stijgt het gecumuleerd resultaat budgettair van het vorige boekjaar met €896.488 tot een hoogte van €4,25 miljoen”.

 

Dit item bevestigd nogmaals onze stelling dat de belastingverhoging onroerende voorheffing in 2020 totaal onnodig was, en enkel dient om nodeloze luxeprojecten te financieren. Hier is dus de persoonlijke roem van de meerderheid belangrijker dan een behoorlijk financieel bestuur voor de gemeenteburger.

Naast deze opmerkingen stelt Nieuw Kuurne vast dat :

    in het meerjarenplan 2020-2025 er geen spoor te vinden van een efficiëntere inzet van kerkelijke gebouwen voor de Kuurnse gemeenschap ; (daarin kunnen onderwijs-, bibliotheek- en kinderopvanginitiatieven e.a. worden ondergebracht zonder afbreuk te moeten doen aan de kerkelijke eredienst , waardoor nieuwbouw en nieuwe verhardingen kunnen vermeden worden ;

    dat er steeds verder geïnvesteerd wordt in verharding en het ongebreideld aansnijden van nieuwe straat- en woonprojecten (de bouwwoede in Kuurne door grote bouwfirma’s is nog nooit zo groot geweest – ) ;

    het project – nieuwe gemeenteschool aan de Kattestraat een overbodige investering is en dat er ook geen initiatieven worden genomen met de andere onderwijsnetten om tot een meer efficiënte samenwerking te komen ;

    dat het bikepark een investeringskaartje heeft dat niet meer voor u als inwoner van Kuurne is bestemd, en dat bij de realisatie ervan opnieuw duizenden m2 grondverharding zullen worden aangebracht ! (waar zit de slogan van de meerderheid om initiatieven te nemen door de burger tot ontharden) . Is het niet aan het gemeentebestuur om het voorbeeld te geven?

Om al deze redenen en opmerkingen heeft Nieuw Kuurne het voorliggende aangepast MJ-plan – 02 – 2020-2025 niet goedgekeurd.